Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou ANAFRA s.r.o., so sídlom 5. května 63, Praha 4, ďalej len "predávajúci", a kupujúcimi, ktorí vystupujú vo vzťahoch k predávajúcemu ako spotrebitelia (ďalej len "spotrebiteľ"), kedy termín spotrebiteľ je vymedzený § 52 odst. 3 z. č. 40/1964 Sb.

Pri riešení reklamácie spotrebiteľa sa teda postupuje podľa z. č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) a z. č. 634/1992 Zb. (zákona na ochranu spotrebiteľa) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné ustanovenie pri vykonávaní záručných opráv, a to ako pre samostatne predávaný tovar, tak i pre počítačové zostavy vyrábané a dodávané spoločnosťou ANAFRA s.r.o.

Záruka sa vzťahuje na tovar a služby, ktoré byli zakúpené u spoločnosti ANAFRA s.r.o. a ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru zakúpenému u spoločnosti ANAFRA s.r.o. je priložený dodací list so sériovými číslami výrobku, u niektorých výrobkov (napr. monitorov, tlačiarní, mobilných telefónov, mp3/4 prehrávačov apod.) je potom ešte prikladaný originálny záručný list výrobcu, pre možné uplatnenie záruky priamo v autorizovanom servise. Pri reklamácii vady výrobku spotrebiteľom odporúčame pre urýchlenie a zjednodušenie reklamačného konania predložiť riadne vyplnený dodací list a záručný list (pokiaľ Vám bol dodaný s výrobkom). Pri reklamácii počítačovej zostavy je vždy vhodné doložiť dodací alebo montážny list PC zostavy.

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami stvrdzuje kupujúci podpisom daňového dokladu, prípadne podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný v predajni, rozumie sa prevzatie tovaru okamžik, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu.

Zhoda s kúpnou zmluvou
Predávajúci zodpovedá podľa § 616 občianskeho zákonníka spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.
Pokiaľ nestanoví zákon inak, zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Pokiaľ to pripúšťa povaha veci, má kupujúci právo, aby bola vec pred ním prekontrolovaná alebo aby jej činnosť mu bola predvedená.

Rozpor s kúpnou zmluvou
Spotrebiteľ je povinný zaistiť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prevzatia tovaru.

Pokiaľ spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo so zásielkou nebol dodaný správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobku, dôrazne odporúčame ihneď preukázateľným spôsobom (najlepšie do 24 hodín na e-mail: obchod@anafra.cz ) kontaktovať reklamačné oddelenie ANAFRA s.r.o. k odstráneniu týchto vád.

V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď jej opravou, alebo výmenou veci; pokiaľ nie je taký postup možný, môže spotrebiteľ požadovať priemernú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Podmienky záruky
Dĺžka záruky k jednotlivým produktom je uvedená v mesiacoch na záručnom a dodacom liste. Ak nie je na dodacím listu v súlade so zákonom vyznačená u položky tovaru záručná doba v inej dĺžke, poskytuje spoločnosť ANAFRA s.r.o. koncovému spotrebiteľovi na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový kus začína bežať nová záručná doba okamžikom prevzatia nového tovaru. Mimo bežných záruk je možné zakúpiť i špeciálne záruky podľa požiadavkou zákazníka.

Na čo nie je možné uplatniť zákonnú záruku
U tovaru typu software sa 24 mesačná záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné dojednanie výrobcu softwaru. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na vady (pri uzavretí zmluvy podľa § 618 o. z.) na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a sú tieto skutočnosti uvedené v názve tovaru či na dodacom liste, prípadne na dodatku ku kúpnej zmluve.

Pri nákupe jednotlivých komponentov neodpovedá ANAFRA s.r.o. za:
- ich kompatibilitu s komponentami v PC už namontovanými alebo inštalovanými
- prípadne poškodenia dodaného tovaru, či vznik inej škody v prípade, že došlo k porušeniu postupu pri inštalácii či kombinovaní komponentov alebo softwaru

Záruku nie je možné uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:
- vypršaním záručnej lehoty
- porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú
- mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zachádzania obsluhy
- poškodením (viditeľne spálenej súčiastky alebo plošného spoja)
- vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
- zanedbania bežnej starostlivosti
- pokiaľ sa závada prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je odberateľ schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia
- používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami prostredí, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
- tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete
- zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej ČSN
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (jedná sa predovšetkým o optické mechaniky a DVD prehrávače a rekordéry)

Reklamácia LCD monitorov
Reklamácia počtu vadných pixelov a subpixelov LCD monitorov sa rieši podľa normy ISO 13406-2, prípadne individuálne podľa stanov jednotlivých značiek. Presné informácie o počtu vadných pixelov u jednotlivých výrobcov nájdete priamo na ich www stránkach.

Reklamácia tlačiarní
Atramentové tlačiarne je možné prijať do záručnej opravy len pri používaní originálnej cartridge stanovenej výrobcom (typ je vždy špecifikovaný v manuáli tlačiarne). Pokiaľ nie sú používane cartridge stanovené výrobcom, nie je možné uznať reklamáciu ako dôvodnú, pretože tlačiareň v tu chvíľu bola preukázateľne používaná v rozpore s návodom, ktorý predpisuje pre riadne užívanie tlačiarne užívať originálne cartridge výrobcu.

Zákonná záruka - postup uplatnenia a vybavenia reklamácie
Pokiaľ sa vyskytnú po prevzatí tovaru spotrebiteľom vady tovaru v zákonnej 24 mesačnej záručnej dobe, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu.

Návod, ako správne pri reklamácii postupovať, nájdete tu.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (dodací list). Pokiaľ to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v tomto reklamačnom poriadku i v záručnom liste.

spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:
- ak ide o vadu odstrániteľnou, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
(bezplatné odstránenie vady sa vykonáva u vád všetkých notebookov, monitorov, tlačiarní, scannerov, fotoaparátov, reproduktorov, projektorov, všetkého tovaru od Pinnacle, všetkého tovaru Creative, všetkého tovaru Genius, MP3 prehrávačov MSI, prehrávačov Sandisk a všetkého tovaru od Microcomu a ďalších periférií. Ďalej sa opravujú všetky produkty DeLock, Koss, Sennheiser, Ovislink, routery a produkty ASUS, základné dosky MSI, optické mechaniky LG, reproduktory všetkých značiek, vodné chladenie, všetky herné zariadenia).
Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak takýto postup nie je možný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vodného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Výber záleží na spotrebiteľovi.

- ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo vyskytujúce sa opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Okamžitá výmena tovaru je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade. Vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to kapacita firmy ANAFRA s.r.o. dovolí, je možné po dobu opravy zapožičať (proti finančnej zálohe a za úplatu) za tovar v oprave náhradu.

V prípade, že sa kupujúci pri svojej voľbe rozhodne pre výmenu veci predávajúci si, v zmysle platných zákonov, vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar za iný, obdobný, so zrovnateľnými technickými parametrami. V prípade, že spotrebiteľ nebude s týmto postupom súhlasiť, má právo od zmluvy odstúpiť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k vykonaniu záručnej opravy. Zoznam výrobcov, ktorých výrobky je doporučené reklamovať priamo v autorizovanom servise.
Spotrebiteľ má právo v zmysle § 625 občianskeho zákonníka uplatniť reklamáciu týchto výrobkov i priamo u predávajúceho. V týchto prípadoch sa postupuje takto:

Spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu ANAFRA s.r.o, 5. května 36, 140 00 Praha 4. Len na tejto adrese sú poštou bez dohovoru vopred prijímané i všetky ostatné reklamácia.

Pre celkové urýchlenie predávajúci odporúča tovar k reklamácii dodať pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale, s dodacím listom, a pokiaľ existuje, tak i so záručným listom výrobcu.

V prípade, že je zásielka od prepravcu zjavne poškodená, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (platí i pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody), predávajúci pri prevzatí tovaru zapíše s prepravcom škodný protokol a vhodným spôsobom poškodenie zadokumentuje (digitálne fotografie), aby sme predišli prípadným dohadom o poškodení tovaru našimi pracovníkmi.
Následne Vás budeme kontaktovať a uvedené dokumenty Vám budú ponúknuté k uplatneniu náhrady škody od prepravcu.

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, pokiaľ je to možné ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

O uplatnení reklamácie zapíše pracovník so spotrebiteľom reklamačný protokol, v ktorom uvedie, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spôsob vybavenia, akým má byť reklamácia riešená a približný termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neoprávnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole.

V prípade, že sa pri posúdení udané vady zistí, že reklamácia nie je oprávnená, oznámia túto skutočnosť pracovníci reklamačného oddelenia ANAFRA s.r.o. bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi, a to za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku - najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácia.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Po vybavení reklamácia dostane kupujúci jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená. Pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou, opravou tovaru, obsahuje protokol nové sériové číslo vymeneného tovaru. Ďalšie prípadné reklamácie vymeneného tovaru bude kupujúci spotrebiteľ uplatňovať na základe tohoto reklamačného protokolu, ktorý nahradzuje záručný a dodací list.
Kupujúci spotrebiteľ má v prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou podľa § 598 občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Tovar, u ktorého je životnosť kratšia než 24 mesiacov - spotrebný materiál
Na spotrebný materiál, tj. tovar, u ktorého sa počíta s životnosťou kratšou než 24 mesiacov (farbiace pásky, tonery do tlačiarní, tryskové hlavy, akumulátory, lampy do projektorov apod.) je podľa občianskeho zákonníka poskytovaná záruka 24 mesiacov len na funkčné (výrobné) vady, alebo na vady, ktoré preukázateľne vznikli pred ukončením obvyklé životnosti výrobku, ktorá je pri bežnom užívaní zaručená (vadná elektronika, poškodenie ihneď po rozbalení apod.). Neznamená to však v žiadnom prípade, že po uvedenej dobe životnosti alebo expiračnej lehoty prestane výrobok fungovať. U týchto výrobkov sa už z ich povahy a technologického spracovania predpokladá (už pri ich výrobe), že zaručené užívanie výrobku bude kratšie než 24 mesiacov.

Životnosť výrobku vymedzuje dobu, po ktorú je garantovaná bezchybnosť výrobku a jeho funkčnosť. Po uvedenej dobe životnosti môže dôjsť k takému opotrebení výrobku, ktoré znemožní jeho ďalšie používanie. Nie je to ale dôvod k reklamácii tovaru. Životnosť týchto produktov je u týchto produktov vždy uvedená na dodacom liste.

Doživotná záruka
Na niektorý tovar je poskytovaná tzv. doživotná záruka. Túto záruku garantuje priamo výrobca a je teda vždy nutné zoznámenie sa s konkrétnymi podmurkami konkrétneho výrobcu.
Tieto záruky sú poskytované nad rámec zákonných podmienok, tj. nad dobu 24 mesiacov, a preto tu platia i odlišné podmienky pre riešenie reklamácií.

- táto predĺžená záruka bude uznaná len v prípade, že s kompletným vadným výrobkom bude predložený dodací list, spolu s kópiou daňového dokladu. ANAFRA s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatnú záručnú opravu alebo výmenu, pokiaľ dodací list spolu s predajným dokladom nebude predložený.
- po uplynutí zákonnej záručnej lehoty 24 mesiacov si firma ANAFRA s.r.o. vyhradzuje právo v prípade neopraviteľného či nedostupného výrobku, tento po dohode so spotrebiteľom nahradiť podobným tovarom, v rovnakej kategórii a rovnakých parametrov, nie je možné sa teda domáhať finančného vyrovnania.
- tovar môže byť nahradený opraveným kusom, ale vždy len takým, aký bol dodaný spať výrobcom a nie je možné sa teda domáhať nového kusu.
- ANAFRA s.r.o. sa zaväzuje, že tieto reklamácie budú riešené v čo možno najrýchlejšom termíne a vždy v prospech spotrebiteľa. Najneskôr však maximálne do 45 dní od prijatia zákazky.

Táto záruka je poskytovaná len na tovar, u ktorého je uvedená a písomne potvrdená predávajúcim na dodacom liste. Jedná sa predovšetkým o produkty značiek A-DATA, KOSS, SEAGATE, PLANET atď., na jednotlivé podmienky výrobcov sa je možné informovať na reklamačnom oddelení ANAFRA s.r.o.

Predĺžená záruka
Na vybrané počítačové zostavy ANAFRA je poskytovaná tzv. predĺžená zákonná záruka, a to až na dobu 36 mesiacov a to v plnom rozsahu bez obmedzenia.


Tovar poškodený pri preprave
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktorý je zjavne poškodený, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (platí i pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Tento postup odporúčame!

Pokiaľ je i napriek tomu zásielka prevzatá, odporúčame prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak sú zistené zjavné vady tovaru, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí tovaru, je kupujúcemu odporúčané ihneď s dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení najneskôr však do 24 h (platí pre Českú poštu, PPL a kuriérne služby). Predídete tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave, kupujúci svojím podpisom prepravného listu stvrdzuje vonkajšie nepoškodenie dodanej zásielky. Predpokladom bezchybného tovaru pri preprave je predovšetkým vonkajšie nepoškodenie dodanej zásielky. V prípade, že sa do takejto situácie dostanete, neváhajte nás kontaktovať na e-mail obchod@anafra.cz alebo telefonicky, aby sme  mohli celú vec urýchlene vyriešiť, prípadne Vám poradiť, ako presne v týchto prípadoch postupovať.

Záverečné ustanovenie
Koncový zákazník - spotrebiteľ

V prípade, že zákazník je spotrebiteľom (tzn. osobou, ktorá pri uzavretí a vykonávaní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti), nie sú jeho zákonné práva ako spotrebiteľa týmto reklamačným poriadkom nijak dotknuté. Reklamačné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom na ochranu spotrebiteľa.

ANAFRA s.r.o. v žiadnom prípade neručí za prípadnú stratu dát, ktoré sú obsiahnuté v reklamovanom tovare (tj. na pevných diskoch, DVD, FDD, FLASH pamätiach, pamäťových kartách apod., a to ani v prípade, že sú tieto nosiče súčasťou počítačových zostáv). Kupujúcim sa odporúča tieto dáta adekvátnym spôsobom zálohovať mimo reklamovaný tovar.

 

ANAFRA team má právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.